Huurprijsherziening

Huurprijsherziening conform art 7:303 BW

De Nederlandse wet stelt zowel een huurder als een verhuurder in staat om de huurprijs opnieuw vast te (laten) stellen. De eerste gelegenheid daartoe is na afloop van van de eerste periode van de huurovereenkomst. Wanneer men na overleg niet tot overeenstemming komt, kan er gezamenlijk een taxateur aangewezen worden welke de nieuwe huurprijs vaststelt. Wanneer dit om welke reden dan ook niet lukt, kan dit afgedwongen worden via de rechtbank. Deze stelt vervolgens een objectieve en gespecialiseerde taxateur aan. Van Amelsvoort Bedrijfsmakelaardij B.V. staat hoog aangeschreven bij diverse rechtbanken in zuid Nederland, en wordt derhalve vaak ingeschakeld om deze taak te vervullen.

Artikel 7:303 BW luidt als volgt:


1. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen vorderen dat de rechter de huurprijs, zo deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, nader zal vaststellen:

a. indien de overeenkomst voor bepaalde tijd geldt, na afloop van de overeengekomen duur;
b. in alle andere gevallen, telkens wanneer tenminste vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of waarop de laatste door de rechter vastgestelde huurprijs is gevorderd.

2. Bij de nadere vaststelling van de huurprijs let de rechter op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, die zich hebben voorgedaan in een tijdvak van vijf jaren voorafgaande aan de dag van het instellen van de vordering. Iedere aldus in de vergelijking te betrekken huurprijs wordt herleid volgens de algemene ontwikkeling van het prijspeil sinds de dag waarop die huurprijs gold tot aan die van het instellen van de vordering. Zo het niet mogelijk is de rechter de voor de toepassing van deze maatstaf benodigde gegevens te verschaffen, maakt de rechter een schatting aan de hand van de wel te zijner beschikking staande gegevens, waarbij hij die maatstaf zoveel mogelijk als richtsnoer bezigt.

3. De rechter wijst een vordering tot verhoging van de huurprijs af, voor zover deze is gegrond op verbeteringen van het gehuurde, die op kosten van de huurder zijn aangebracht.

4. Indien de rechter de huurprijs nader vaststelt, geldt deze met ingang van de dag waarop deze is gevorderd, tenzij hij op vordering van een der partijen op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval een andere ingangsdatum vaststelt. Hij kan daarbij tevens bepalen dat de huurprijs gedurende een door hem vast te stellen termijn van ten hoogste vijf jaren geleidelijk zal worden aangepast.

Onze werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit:

  • Het opstellen van deskundigenrapportages;
  • Het opstellen van contra-expertises; 
  • Het voeren van onderhandelingen op basis van deskundigenrapportages of de contra-expertise omtrent de huurprijs. 
  • Het begeleiden van procedures welke in handen zijn gegeven van een door de rechter  aangewezen deskundige. 

Wij kunnen bovengenoemde werkzaamheden vakkundig voor u begeleiden.