Exploitatiegebonden

Waardering exploitatiegebonden vastgoed

Bij exploitatiegebonden vastgoed is een bedrijfseconomische benadering bij waardering en taxaties een vereiste. De kasstromen worden immers niet sec door huurwaarden per m² gegenereerd, maar bijvoorbeeld ook door het aantal hotelkamers, een restaurant, bar of specifieke voorzieningen zoals een spa, beurs- en congrescentra, cinema’s, benzinestation, voetbalstadions en dergelijke.

De waarde van deze vastgoedobjecten en hun exploitatie dienen te worden benaderd vanuit een grondige analyse van de toekomstige kasstromen en hun onderlinge verbanden (immers welk deel van de omzet is toe te schrijven aan de bezetting van hotelkamers en welk deel aan de eventuele aan een hotel verbonden leisure activiteiten).

Net zoals bij commercieel vastgoed kent exploitatiegebonden vastgoed meerdere methodieken om de markt- en huurwaarden te bepalen. Allemaal rekening houdend met de rendement- en vermogenseisen voor een lange termijn exploitatie en de uitgangspunten met betrekking tot vastgoedeigendom en gebruik.

Horeca- en leisure-exploitaties gaan ook steeds meer als trekker fungeren bij gebieds- en planontwikkeling van commercieel vastgoed zoals winkelcentra. Waardering vereist specifieke  ervaring met betrekking tot omzetmogelijkheden en daaraan gerelateerde kostenstructuren.