Disclaimer

Hoewel voor deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen op deze internetsite voorkomen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt van Amelsvoort Bedrijfsmakelaardij B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.
 
Van Amelsvoort Bedrijfsmakelaardij B.V. gaat zorgvuldig te werk bij de weergave van de gegevens op deze site en behoudt zich het recht om de inhoud te wijzigen. Van Amelsvoort Bedrijfsmakelaardij B.V. kan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Van Amelsvoort Bedrijfsmakelaardij B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.
 
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan van Amelsvoort Bedrijfsmakelaardij B.V.  Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van van Amelsvoort Bedrijfsmakelaardij B.V.
 
Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover van Amelsvoort Bedrijfsmakelaardij B.V. geen controle heeft. Van Amelsvoort Bedrijfsmakelaardij B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
 
Van Amelsvoort Bedrijfsmakelaardij B.V. kan niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.